^ Back to Top
facebook

ต้อนรับทีมแพทย์หมอครอบครัว ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

เมื่อ 23 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านต้นนา ต้อนรับทีมแพทย์หมอครอบครัว ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ในโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ได้มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องธรรมนูญสุขภาพ ตำบลหนองยาว โดยมี พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผอ.โรงพยาบาลพนมสารคาม นายสุทัศน์ เสียงไพโรจน์ ผช.สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม นางพนิดา มิ่งสมร ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา และคณะเจ้าหน้าที่ แกนนำชุมชน ให้การต้อนรับ

26636 26637
26641 26642