^ Back to Top
facebook

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าถ่าน จัดกิจกรรมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จัดกิจกรรมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ณ รพ.สต.ท่าถ่าน ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพ การสวดมนต์ไหว้พระ การให้ความรู้ด้านสุขภาพ การออกกำลังกายและ การจัดตลาดนัดผู้สูงอายุ

70101 70099
70160 70161