^ Back to Top
facebook

อำเภอพนมสารคาม ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 อำเภอพนมสารคาม นำโดย นายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม ได้ประกาศให้อำเภอพนมสารคาม ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอ ฯ โดยมี นายชวาล ตัญญบุตร สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จัดบูธ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบ ในด้านปัญหาสุขภาพ ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโฟม อีกทั้งเป็นการตอบสนองต่อการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ ( District Health System: DHS ) ของอำเภอพนมสารคามในประเด็น การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ ปี 2559

20160810 093335 20160810 093342
20160810 092855 20160810 092350 0
20160810 090806 20160810 114544