^ Back to Top
facebook

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม และโรงพยาบาลพนมสารคาม จัดกิจกรรมเด็กวัยเรียน FIT AND FIRM

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม และโรงพยาบาลพนมสารคาม ได้จัดกิจกรรมเด็กวัยเรียน FIT AND FIRM  ณ ห้องประชุมวรรณศิริและ โดมของ รพ.พนมสาคาม โดยอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการปรับพฤติกรรม ด้วยหลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ให้แก่นักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วน/อ้วน โดยมี พญ.ชลลดา ชวนประสิทธิ์กุล นายแพทย์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และแบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบัติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กอ้วน 5 ฐาน โดยมีนักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 123 คน


223667223670
223679
223710
223723
223848
223820