^ Back to Top
facebook

อำเภอพนมสารคาม เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 นายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม เปิดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ณ หอประชุมเทศบาลพนมสารคาม นายชวาล ตัญญบุตร สสอ.พนมสารคาม ผู้กล่าวรายงาน โดย สสอ.พนมสารคาม ร่วมกับ รพ.พนมสารคาม และ สปสช.เขตบริการสุขภาพที่ 6 ระยอง เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการของคณะกรรมการ มีผู้เข้าร่วมอบรม 130 คน ได้รับการสนับสนุนสถานที่จากเทศบาลพนมสารคาม วิทยากรจาก รพ.พยาบาลพนมสารคาม สปสช.เขตบริการสุขภาพที่ 6 ระยอง และเทศบาลพนมสารคาม

216346
DSC 2204
216339
DSC 2227
DSC 2235
DSC 2247
216337