เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับเขต 6 โดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพอำเภอ เรื่องโรคไข้เลือดออก

16 1 61