เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับเขต 6 โดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพอำเภอ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

435821