เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับเขต 6 โดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ผู้ว่าราชการจังหวัด เยี่ยมประชาชน บ้านหนองอีโถน ตำบลเกาะขนุน30 12 60