เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับภาคกลางโดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างพอเพียง

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

SSor
วิสัยทัศน์

          เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับภาคกลางโดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างพอเพียง

พันธกิจ
        1. ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง และประสานเชื่อมโยงบริการตามระบบส่งต่อ ตามคุณภาพมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐานสากล
        2. ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค ทั้งเชิงรับในสถานบริการ และเชิงรุกนอกสถานบริการในชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพตามสิทธิประโยชน์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างครอบคลุม ทั่วถึง และเป็นธรรม
        3. บริหารจัดการระบบการให้บริการสุขภาพของเครือข่ายที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีความพึงพอใจและมีความสุข สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ให้ลดน้อยลง
        4. ประสานการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการและดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวปรัชญาสุขภาพพอเพียง