เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับเขต 6 โดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

โครงสร้างประชากร

pps1

จำแนกตามอายุและเพศ

อายุ ชาย หญิง รวม
00-04 2,392 2,318 4,710
05-09 2,522 2,333 4,855
10-14 2,595 2,564 5,159
15-19 2,829 2,628 5,457
20-24 2,937 2,934 5,871
25-29 2,827 2,762 5,589
30-34 2,934 2,923 5,857
35-39 3,132 3,042 6,174
40-44 3,083 3,275 6,358
45-49 3,173 3,419 6,592
50-54 3,022 3,489 6,511
55-59 2,339 2,712 5,051
60-64 1,703 2,045 3,748
65-69 1,434 1,759 3,193
70-74 877 1,151 2,028
75-79 733 1,019 1,752
80+ 873 1,367 2,240
Other 336 285 621
รวม 39,741 42,025 81,766

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560


          ปิระมิดแสดงประชากร

pps234