เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับเขต 6 โดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

อุบัติการณ์โรคติดต่อที่สำคัญต่อประชากรแสนคน

ปี พ.ศ. 2559

ลำดับ โรค จำนวน อัตราป่วย
1 Diarrhoea 1510 1861.968
2 Pneumonia 526 648.606
3 H.conjunctivitis 185 228.1219
4 Hand,foot and mouth disease 165 203.4601
5 Food Poisoning 98 120.8429
6 Influenza 87 107.2789
7 Pyrexia 86 106.0458
8 Chickenpox 83 102.3466
9 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ 77 94.94803
10 Dengue fever 44 54.25601

ปี พ.ศ. 2558

ลำดับ โรค จำนวน อัตราป่วย
1 Diarrhoea 1620 1997.608
2 Pneumonia 484 596.8162
3 H.conjunctivitis 222 273.7463
4 Dengue fever 199 245.3852
5 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ 102 125.7753
6 Hand,foot and mouth disease 78 96.18112
7 Pyrexia 73 90.01566
8 Food Poisoning 65 80.15093
9 Chickenpox 59 72.75238
10 D.H.F. 35 43.15819

ปี พ.ศ. 2557

ลำดับ โรค จำนวน อัตราป่วย
1 Diarrhoea 2478 3075.892
2 H.conjunctivitis 1335 1657.109
3 Pneumonia 465 577.1952
4 Chickenpox 193 239.567
5 Hand,foot and mouth disease 142 176.2618
6 Pyrexia 79 98.06112
7 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ 71 88.13088
8 Food Poisoning 45 55.8576
9 Dengue fever 18 22.34304
10 Hepatitis B 17 21.10176

ปี พ.ศ. 2556

ลำดับ โรค จำนวน อัตราป่วย
1 Diarrhoea 2273 2836.711
2 Pneumonia 547 682.6577
3 H.conjunctivitis 232 289.5367
4 Chickenpox 114 142.2724
5 Pyrexia 102 127.2963
6 Dengue fever 54 67.39217
7 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ 50 62.40016
8 D.H.F. 40 49.92013
9 Hand,foot and mouth disease 23 28.70407
10 Food Poisoning 19 23.71206

ปี พ.ศ. 2555

ลำดับ โรค จำนวน อัตราป่วย
1 Diarrhoea 2940 3673.99
2 Pneumonia 731 913.4988
3 H.conjunctivitis 184 229.9368
4 Dengue fever 125 156.207
5 D.H.F. 123 153.7077
6 Chickenpox 91 113.7187
7 Hand,foot and mouth disease 82 102.4718
8 Uns.dysentery 76 94.97388
9 Pulmonary T.B. 51 63.73247
10 Food Poisoning 50 62.48282