เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับเขต 6 โดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

สัดส่วนการรับบริการ

       สัดส่วนการรับบริการผู้ป่วยนอก  ที่ระดับเป้าหมาย 65

pps5

 

       สัดส่วนการรับบริการผู้ป่วยนอกรายสถานบริการ ปี 2560  ที่ระดับเป้าหมาย 65

pps6