เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับเขต 6 โดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ผลงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

สรุปผลงานตามยุทธศาสตร์ PSPG 20+ (2561) รอบ 6 เดือน อำเภอพนมสารคาม

ข้อ รายการ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ระดับ 1 =70, ระดับ 2 =75, ระดับ 3 =80, ระดับ 4 =85, ระดับ 5 =90 1,166 1,155 99.06
2 ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม ระดับ 1 =10, ระดับ 2 =15, ระดับ 3 =20, ระดับ 4 =25, ระดับ 5 =30 6,296 4,417 70.16
3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (40 ต่อพัน) ระดับ 1 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1, ระดับ 2 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-2, ระดับ 3 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-3, ระดับ 4 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-4, ระดับ 5 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-5   สำเร็จขั้นตอนที่ 1-5 -
4 ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ ระดับ 1 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1, ระดับ 2 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-2, ระดับ 3 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-3, ระดับ 4 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-4, ระดับ 5 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-5   สำเร็จขั้นตอนที่5 -  
5 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย ระดับ 1 =75, ระดับ 2 =80, ระดับ 3 =85, ระดับ 4 =90, ระดับ 5 =95 498 481 96.59
6 ร้อยละของ GREEN & CLEAN Hospital รพช. ระดับ 1 =ผ่านข้อ 1 ข้อ, ระดับ 2 =ผ่านข้อ 2 ข้อ, ระดับ 3 =ผ่านข้อ 3 ข้อ, ระดับ 4 =ผ่านข้อ 4 ข้อ, ระดับ 5 =ผ่านข้อ 5 ข้อ   ผ่าน ข้อ 1,2,3,4,5 -  
6 ร้อยละของ GREEN & CLEAN Hospital รพ.สต. ระดับ 1 =ผ่านข้อ 1 ข้อ, ระดับ 2 =ผ่านข้อ 2 ข้อ, ระดับ 3 =ผ่านข้อ 3 ข้อ, ระดับ 4 =ผ่านข้อ 4 ข้อ, ระดับ 5 =ผ่านข้อ 5 ข้อ   ผ่าน ข้อ1,2,3,4,5 -  
7 ระดับความสำเร็จของอำเภอที่ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่  ระดับ 1 =ผ่านขั้นตอนที่ 1, ระดับ 2 =ผ่านขั้นตอนที่ 1-2, ระดับ 3 =ผ่านขั้นตอนที่ 1-3, ระดับ 4 =ผ่านขั้นตอนที่ 1-4, ระดับ 5 =ผ่านขั้นตอนที่ 1-5   ผ่านขั้นตอนที่ 5 -  
8 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด  (CVD Risk) ระดับ 1 =67.5, ระดับ 2 =72.5, ระดับ 3 =77.5, ระดับ 4 =82.5, ระดับ 5 =87.5 4,477 4,318 96.45
9 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ระดับ 1 =ขั้นที่ 1, ระดับ 2 =ขั้นที่ 2, ระดับ 3 =ขั้นที่ 3, ระดับ 4 =ขั้นที่ 4, ระดับ 5 =ขั้นที่ 5   ขั้นที่ 5 -  
10 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย รพช. ระดับ 1 =12, ระดับ 2 =14, ระดับ 3 =16, ระดับ 4 =18, ระดับ 5 =20 73,882 15,530 21.02
10 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย รพ.สต. ระดับ 1 =24, ระดับ 2 =26, ระดับ 3 =28, ระดับ 4 =30, ระดับ 5 =32 65,647 26,455 40.30
12 ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug)ในผู้ป่วยSTEMI ได้ ระดับ 1 =ไม่มี, ระดับ 2 =มี 1 ข้อ, ระดับ 3 =มีข้อ 1-2, ระดับ 4 =มีข้อ 1-3, ระดับ 5 =มีครบทั้ง 4 ข้อ   ระดับ 5 -  
13 ร้อยละของการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ทางไตในผู้ป่วย DM/HT  ระดับ 1 =50, ระดับ 2 =60, ระดับ 3 =70, ระดับ 4 =80, ระดับ 5 =90 10,227 8,503 83.14
14 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2  ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) ระดับ 1 =ผ่านขั้นตอนที่ 1, ระดับ 2 =ผ่านขั้นตอนที่ 1-2, ระดับ 3 =ผ่านขั้นตอนที่ 1-3, ระดับ 4 =ผ่านขั้นตอนที่ 1-4, ระดับ 5 =ผ่านขั้นตอนที่ 1-5   ผ่านขั้นตอนที่ 5 -  
15 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์
ที่กำหนด
ระดับ 1 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1, ระดับ 2 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-2, ระดับ 3 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-3, ระดับ 4 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-4, ระดับ 5 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-5   สำเร็จขั้นตอนที่ 1-5 -  
16 ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ระดับ 1 =ผ่านเกณฑ์ขั้นตอนที่ 1, ระดับ 2 =ผ่านเกณฑ์ขั้นตอนที่ 1-2, ระดับ 3 =ผ่านเกณฑ์ขั้นตอนที่ 1-3, ระดับ 4 =ผ่านเกณฑ์ขั้นตอนที่ 1-4, ระดับ 5 =ผ่านเกณฑ์ขั้นตอนที่ 1-5   ผ่านเกณฑ์ขั้นตอนที่ 1-5 -  
17 ร้อยละของคะแนนการประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ระดับ 1 =70, ระดับ 2 =75, ระดับ 3 =80, ระดับ 4 =85, ระดับ 5 =90 6,600 6,500 98.48
18 ร้อยละของ รพ.สต.ในแต่ละอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ ระดับ 1 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1, ระดับ 2 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-2, ระดับ 3 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-3, ระดับ 4 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-4, ระดับ 5 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-5   สำเร็จขั้นตอนที่ 1-5 -  
19  ร้อยละของความถูกต้องที่บันทึกข้อมูลประชากร เกิด-ตาย  ระดับ 1 =50, ระดับ 2 =60, ระดับ 3 =70, ระดับ 4 =80, ระดับ 5 =90 632 543 85.92
20 ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์  ระดับ 1 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1, ระดับ 2 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-2, ระดับ 3 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-3, ระดับ 4 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-4, ระดับ 5 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-5   สำเร็จขั้นตอนที่ 1-4 -  
21 ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน (6-14) ระดับ 1 =61, ระดับ 2 =63, ระดับ 3 =65, ระดับ 4 =67, ระดับ 5 =69 8,218 5,781 70.35
22 ร้อยละของตำบลที่ระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์  ระดับ 1 =ผ่านเกณฑ์ 1 องค์ประกอบ , ระดับ 2 =ผ่านเกณฑ์ 2 องค์ประกอบ, ระดับ 3 =ผ่านเกณฑ์ 3-4 องค์ประกอบ, ระดับ 4 =ผ่านเกณฑ์ 5-6 องค์ประกอบ, ระดับ 5 =ผ่านเกณฑ์ 7 องค์ประกอบ   5=8 แห่ง -  
23 ร้อยละของของ Healthy Aging (ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมสามารถช่วยเหลือ  ตนเองและผู้อื่นได้) ระดับ 1 =89, ระดับ 2 =91, ระดับ 3 =93, ระดับ 4 =95, ระดับ 5 =97 9,520 9,330 98.00
24 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขมีการจัดการความรู้ Health Literacy (ความรอบรู้ ด้านสุขภาพ)
 
ระดับ 1 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1, ระดับ 2 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-2, ระดับ 3 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-3, ระดับ 4 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-4, ระดับ 5 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-5   สำเร็จขั้นตอนที่ 1-5 -  
25 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้  ระดับ 1 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1, ระดับ 2 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-2, ระดับ 3 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-3, ระดับ 4 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-4, ระดับ 5 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-5   สำเร็จขั้นตอนที่ 1-5 -  
26 ร้อยละของหน่วยงานที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ  ระดับ 1 =45, ระดับ 2 =50, ระดับ 3 =55, ระดับ 4 =60, ระดับ 5 =65 327 417 127.52
27 ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายใน ระดับ 1 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1, ระดับ 2 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-2, ระดับ 3 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-3, ระดับ 4 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-4, ระดับ 5 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-5   สำเร็จขั้นตอนที่ 1-5 -  
28 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ 1 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1, ระดับ 2 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-2, ระดับ 3 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-3, ระดับ 4 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-4, ระดับ 5 =สำเร็จขั้นตอนที่ 1-5   สำเร็จถึงขั้นตอนที่ 5 -  
29 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  ระดับ 1 =ผ่านขั้นตอนที่ 1, ระดับ 2 =ผ่านขั้นตอนที่ 1-2, ระดับ 3 =ผ่านขั้นตอนที่ 1-3, ระดับ 4 =ผ่านขั้นตอนที่ 1-4, ระดับ 5 =ผ่านขั้นตอนที่ 1-5   ผ่านขั้นตอนที่ 5 -  
30 ร้อยละการผ่านเกณฑ์ สําหรับการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมระดับเริ่มต้นพัฒนา สำหรับ รพช.  (42 ข้อ) -ประเมินตนเองทุกแห่ง -ได้รับการตรวจติดตาม/ประเมินทุกแห่ง -รพช.ผ่านระดับเริ่มต้นพัฒนาทุกแห่ง ระดับ 1 =ผ่านข้อ 1, ระดับ 2 =ผ่านข้อ 1,2, ระดับ 3 =ผ่านข้อ 1,2,3, ระดับ 4 =ผ่านข้อ 1,2,3,4, ระดับ 5 =ผ่านข้อ 1,2,3,4,5   ผ่านข้อ 1,2,3,4,5 -  
ร้อยละการผ่านเกณฑ์ สําหรับการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมระดับเริ่มต้นพัฒนา สำหรับ รพ.สต.  (25 ข้อ) -ประเมินตนเองทุกแห่ง -ได้รับการตรวจติดตาม/ประเมินทุกแห่ง -อำเภอละ 1 รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ระดับเริ่มต้นพัฒนา ระดับ 1 =ผ่านข้อ 1, ระดับ 2 =ผ่านข้อ 1,2, ระดับ 3 =ผ่านข้อ 1,2,3, ระดับ 4 =ผ่านข้อ 1,2,3,4, ระดับ 5 =ผ่านข้อ 1,2,3,4,5   ผ่านข้อ 1,2,3,4,5 -  

 
เอกสารแนบเพิ่มเติม 
download blue