เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับเขต 6 โดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน ในเด็กอายุ 0-5 ปี

 

ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปีที่ได้รับวัคซีน BCG ,HBV1,DTP-HBV3,โปลิโอ3, MMR1,IPV

  

ปี พ.ศ. 

 

เป้าหมาย

รายการวัคซีน เด็กอายุครบ 1 ปี
BCG HBV1 DTP-HB3 โปลิโอ3 MMR1 IPV
ผลงาน % ผลงาน % ผลงาน % ผลงาน % ผลงาน % ผลงาน %
2560 622 608 97.75 609 97.91 602 96.78 601 96.62 601 96.62 576 92.60
2559 625 602 96.32 605 96.80 598 95.68 598 95.68 593 94.88 119 19.04
2558 710 665 93.66 668 94.08 645 90.85 644 90.70 646 90.99 3 0.42
2557 761 718 94.35 722 94.88 703 92.38 702 92.25 695 91.33 0 0.00
2556 718 365 50.84 470 65.46 548 76.32 547 76.18 592 82.45 0 0.00
2555 576 ผลงาน = 576 คิดเป็น 100 %

 
ที่มา : cco.hdc.moph.go.th/hdc 

 

 ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 2 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP4,โปลิโอ4,JE

  

ปี พ.ศ. 

 

เป้าหมาย

รายการวัคซีน เด็กอายุครบ 2 ปี
DTP4 โปลิโอ4 JE
ผลงาน % ผลงาน % ผลงาน %
2560 658 592 89.97 592 89.97 606 92.10
2559 711 673 94.66 673 94.66 648 91.14
2558 761 665 87.39 665 87.39 626 82.26
2557 816 748 91.67 749 91.79 713 87.38
2556 670 505 75.37 505 75.37 514 76.72
2555 561 ผลงาน = 561 คิดเป็น 100 %

 ที่มา : cco.hdc.moph.go.th/hdc  

 

 ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE,MMR2

  

ปี พ.ศ. 

 

เป้าหมาย

รายการวัคซีน เด็กอายุครบ 3 ปี
JE MMR2
ผลงาน % ผลงาน %
2560 706 641 90.79 683 96.74
2559 761 510 67.02 693 91.06
2558 817 658 80.54 583 71.36
2557 822 636 77.37 30 3.65
2556 536 477 88.99 5 0.93
2555 660 ผลงาน = 660 คิดเป็น 100 %

 ที่มา : cco.hdc.moph.go.th/hdc

 

ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 5 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP5,โปลิโอ5

  

ปี พ.ศ. 

 

เป้าหมาย

รายการวัคซีน เด็กอายุครบ 5 ปี
DTP5 โปลิโอ5
ผลงาน % ผลงาน %
2560 819
766 93.53 766 93.53
2559 824 773 93.81 772 93.69
2558 819 585 71.43 585 71.43
2557 902 647 71.73 646 71.62
2556 390 348 89.23 349 89.49
2555 697 ผลงาน = 697 คิดเป็น 100 %

 ที่มา : cco.hdc.moph.go.th/hdc