เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับเขต 6 โดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ผลงานเด่น ปี 2561

ความภาคภูมิใจในปี 2561 

1. อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค 

ระดับภาค 
ชนะเลิศระดับภาค ภาคกลาง จำนวน 1 สาขา 

1. สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อสม.ทต.พนมสารคาม 

ระดับเขต 
ชนะเลิศระดับเขต เขต 6 จำนวน 2 สาขา 

1. สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ อสม.รพ.สต.ท่าถ่าน 
2. สาขาจัดการสุขภาพชุมชน อสม.ทต.พนมสารคาม 

ระดับจังหวัด 
รองชนะเลิศระดับ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 สาขา 

1. สาขา ศสมช.และการสร้างหลักประกันสุขภาพ อสม. รพ.สต.บ้านซ่อง 
2. สาขา ทันตสาธารณสุข อสม.ทต.พนมสารคาม

p2
p3 p4 p52. ได้รับเกียรติบัตรเกียรติบัตรชื่นชมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

p1
p63. ดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (PCC) จัดตั้งพร้อมเปิด

คลินิกหมอครอบครัว (PCC) จำนวน 2 แห่ง ตามเป้าหมายปีงบประมาณ 2561 คือ
1. คลินิกหมอครอบครัว (PCC) บ้านต้นนา (รพ.สต.บ้านต้นนา)
2. คลินิกหมอครอบครัว (PCC) เขาหินซ้อน (รพ.สต.เขาหินซ้อน)

p7 p8
p9
4. บุคลากรแพทย์แผนไทย ได้รับรางวัลในการประกวดหน่วยงานให้เป็นพื้นที่ต้นแบบดีเด่นระดับจังหวัด

ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2561
รางวัลที่ 1 คือ น.ส.สัณห์สิรี พึ่งเกษม รพ.สต.บ้านหนองหว้า
และได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับเขต
รางวัลที่ 2 คือ ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ ดวงนิล รพ.สต.บ้านต้นนา
รางวัลที่ 3 คือ นายวรกฤษ เพียคำลือ รพ.สต.หนองแหน

p10