เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับเขต 6 โดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ผลงานเด่น ปี 2560

ความภาคภูมิใจในปี 2560

1. ผลงานวิจัย R2R และนวัตกรรมด้านสุขภาพดีเด่น เรื่อง เสริมพลังภาคีเครือข่ายด้วยกลไกธรรมนูญสุขภาพ เพื่อการสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืน
นางพนิดา มิ่งสมร ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา

s22. รางวัล ชนะเลิศ ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ประเภท นิทรรศการปฐมภูมิ 4.0
นางพนิดา มิ่งสมร และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านต้นนา

s13. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ระดับจังหวัด โดยผ่านการประเมินระดับ 5 ดาว 6 แห่ง
จาก 12 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 50 และ รพ.สต.บ้านต้นนา เป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

s34. ตำบลจัดการสุขภาพ ดีเด่นระดับจังหวัด ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

s45. เป็นตัวแทน สสจ.ฉะเชิงเทรา ประกวดการดำเนินการบูรณาการด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟู ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บืช รีสอร์ทจังหวัดจันทบุรี ในพื้นที่เขต 6

s56. เป็นตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นำเสนอผลงาน “การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน”
วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมปลาดาว โรงแรมหาดทรายทองรีสอร์ท จ้าวหลาว จังหวัดจันทบุรี ในพื้นที่เขต 6

s67. อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด ชนะเลิศ จำนวน 3 สาขา
1. สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ อสม.รพ.สต.ท่าถ่าน
2. สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อสม.ทต.พนมสารคาม
3. สาขาจัดการสุขภาพชุมชน อสม.ทต.พนมสารคาม

s7
s8 s9