เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับเขต 6 โดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ผลงานเด่น ปี 2559

ความภาคภูมิใจในปี 2559

1. อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น

อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับภาค
นางภาวิณี อินทศรี
สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพปี 2559

อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัด
นางสำรวย ศรีเกษม 
สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
นางวันเพ็ญ นพเทา 
สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมน
นางขวัญยืน ธรรมวงค์ษา 
สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก

a2


2. ต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ ระดับเขต

a3
a43. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำชมรมผู้สูงอายุในอำเภอพนมสารคาม

a54. นายจรัสเดช ไชยทอง แพทย์แผนไทย รพ.สต.เกาะขนุน ชนะเลิศอันดับ 1
คนดีศรีสาธารณสุข กลุ่มพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 6

a65. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) อย่างต่อเนื่อง

a76. ศูนย์เรียนรู้ธรรมนูญสุขภาพ ระดับภาคกลาง ณ รพ.สต.บ้านต้นนา ตำบลหนองยาว

a87. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านซ่อง รางวัลชนะเลิศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2559 (ประเภทเทศบาล)

a11