เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับเขต 6 โดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ผลงานเด่น ปี 2558

ความภาคภูมิใจในปี 2558

1. อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น  

อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับเขต
นางภาวิณี อินทศรี
สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพปี 2558

a1

อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัด

นางสาวจงรัก ศักดิ์สกุลเกียรติ
สาขานมแม่สายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2558

q12. โรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ปี 2558
โรงเรียนวัดหนองป่าตอง ต.หนองยาว

q23. ชมรมผู้สูงอายุ ดีเด่นทางทันตกรรม 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม

q34. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำชมรมผู้สูงอายุในอำเภอพนมสารคาม5. โครงการรถจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาบรมราชกุมารี
วันที่ 29 ก.ย. – 3 ต.ค. 2558 ณ รพ.สต.เขาหินซ้อน

q4
q56. "ต้นแบบในการจัดการฐานข้อมูล Hosxp_PCU ข้อมูล 21 และ 43 แฟ้ม"

q6 q7
7. ขยาย Data Center ทั้ง CUP เพื่อประสานเชื่อมโยงในการตรวจรักษาระหว่างโรงพยาบาลพนมสารคามและ รพ.สต.ในอำเภอพนมสารคาม

q8