เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับเขต 6 โดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

อยู่กับผู้สูงวัยอย่างไรให้มีความสุข

e old

       ผู้สูงอายุ เป็นวัยที่มากด้วยประสบการณ์ชีวิต เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ควรแก่การเคารพนับถือ ยกย่องและให้เกียรติ แต่ในวัยที่สูงขึ้นก็เป็นช่วงรอยต่อของชีวิต ทำให้ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกาย เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปในทางเสื่อมถอยลง เช่น สายตาฝ้าฟาง หูตึง หลงลืมง่าย การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ เช่น การสูญเสียคนรัก รู้สึกไร้ค่า และการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เช่น การปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ จากผู้ที่ต้องรับผิดชอบการงานและดูแลครอบครัว มาเป็นผู้ที่ต้องอยู่กับบ้านเฉย ๆ จากการเป็นผู้ดูแลลูก ๆ มาเป็นผู้ที่ลูก ๆ ต้องคอยดูแล เป็นต้น
การจะช่วยให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีสุขภาพจิตที่ดีนั้น ลูกหลานหรือสมาชิกในครอบครัวควรให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุ คำนึงถึงคุณค่าและควรปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ ดังต่อไปนี้
       - ให้ความเคารพนับถือและยกย่องอย่างจริงใจ จะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า มีความสำคัญและมีความหวังในชีวิต วิธีการแสดงออกถึงความเคารพนบนอบ เช่น การขอคำแนะนำปรึกษา การรับฟังและเชื่อฟังคำแนะนำ การให้ความสำคัญกับคำพูด และเคารพในการตัดสินใจของผู้สูงอายุ
       - ใส่ใจในกิจวัตรประจำวัน เช่นเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อน นอนหลับ
       - ชวนพูดคุย ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบเป็นประจำสม่ำเสมอ เมื่อท่านตักเตือนควรรับฟังอย่างตั้งใจ อย่าด่วนโต้แย้งหรือแสดงกิริยาที่ไม่ดีออกไป ไม่แสดงสีหน้ารำคาญหรือเบื่อหน่าย
       - ส่งเสริมหรือช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุปฏิบัติกิจกรรมที่สนใจ ตามความชอบหรือถนัดของผู้สูงอายุ เช่น ไปวัด ร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุในชุมชน เพราะจะช่วยให้ได้พบปะผู้คนทำให้หายเหงา ร่างกายกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวา ลูกหลานควรสนับสนุนไม่ควรห้ามปรามแต่ให้คอยดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยต่าง ๆ จะดีกว่า
       - ควรระมัดระวังเรื่องคำพูดหรือการกระทำที่แสดงออกต่อผู้สูงอายุ ไม่ก้าวร้าวลบหลู่ เพราะจะทำให้ผู้สูงอายุเสียใจทำให้เกิดความรู้สึกกินใจระหว่างกันได้
       - ควรใจเย็นและให้อภัยในความหลงลืม การย้ำทำ การพูดซ้ำ ๆ และความผิดพลาดที่ผู้สูงอายุกระทำและยิ่งกว่านั้นควรให้ความใส่ใจและเห็นอกเห็นใจอย่างเหมาะสม
       - ช่วยเหลือดูแลรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยหรือพาไปตรวจสุขภาพ ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อไม่สบาย บางครั้งการเจ็บป่วยส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดความเครียด อาจแสดงอารมณ์หงุดหงิด ต่อต้าน ลูกหลานควรให้ความเข้าใจ ปลอบใจ เป็นกำลังใจและให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
       - ในกรณีที่ไม่ได้อยู่ร่วมกัน ควรหมั่นมาเยี่ยมเยียนไปมาหาสู่ผู้สูงอายุเป็นประจำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันสำคัญต่าง ๆ
       การจะสร้างความสุขในครอบครัวนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกทุกคนในบ้าน ทั้งผู้สูงอายุและลูกหลาน เริ่มจากการพยายามเข้าถึงจิตใจและเรียนรู้ความต้องการของกันและกัน ให้ความเห็นอกเห็นใจกันซึ่งจะนำไปสู่ความรักความเอื้ออาทร และสร้างบรรยากาศอันอบอุ่นในครอบครัว โดยเฉพาะการกระทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขกายสบายใจในบั้นปลายแห่งชีวิต

ถ้ามีปัญหา ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุ สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข 1323 ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ


ที่มา : พรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ภาพประกอบจาก : อินเตอร์เน็ต