เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับภาคกลางโดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างพอเพียง

ข้อมูลด้านสุขภาพ (ประชากร,การเกิด,การป่วย,การตาย)

 ขออภัย อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุงเนื้อหา โปรดติดตามใหม่ 18e40e 833034e8ad8a4ff9a6875d2915999350