เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับเขต 6 โดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

โครงสร้างการบริหารงาน

 

  nui2นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์
สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม 
 
 p201
นางสุนทรี ปลั่งกมล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผอ.รพ.สต.หนองยาว
 p202
นางปิยากร เขียวเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผอ.รพ.สต.บ้านซ่อง
 p203
นางสมจิตร พิมลสกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผอ.รพ.สต.บ้านม่วงโพรง
 p204
นางสาวภิรมย์ สงวนทรัพย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผอ.รพ.สต.หนองแหน
 p205
นางเบญจวรรณ ชำนาญช่าง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผอ.รพ.สต.เขาหินซ้อน
 p206
นางประไพ เข็มเฉลิม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยพลู
 p207
นายเอกชัย อรุณฉลาด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผอ.รพ.สต.บ้านหนองหว้า
 p208
นางอรุณี สุวรรณชาติ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผอ.รพ.สต.เกาะขนุน
 p209
นางสาวอรพินท์ ตัญญบุตร
พยาบาลวิชาชิพชำนาญการ
รก.ผอ.รพ.สต.เมืองเก่า
 p210
นางโสภิต ยืนทน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผอ.รพ.สต.ท่าถ่าน
 p211
นางสำราญ หงษ์ชุน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รก.ผอ.รพสต.บ้านปลายกระจับ
 p212
นางพนิดา มิ่งสมร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา