เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับเขต 6 โดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ผังบุคลากร และหน้าที่รับผิดชอบ

 

  p1นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์
สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม

1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
2. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่
3. ควบคุม กำกับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ให้มีบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ เป็นไปตามกฎหมาย
4. ประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่
5. พัฒนาระบบสารสนเทศ และการสื่อสารด้านสุขภาพ

 
p2

นายสุทัศน์ เสียงไพโรจน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

1. งานพัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2. งานการประเมินผลงานบุคลากร 
3. ตรวจสอบและควบคุมภายในด้านพัสดุ
4. งานพัฒนาทรัพยากร บุคคล และพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ ด้านสารสนเทศ
5. งานข้อมูลข่าวสาร สถิติสาธารณสุข 
6. งานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ

p3

นายมนตรี สมบูรณ์ทรัพย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

1. พัฒนาบุคลากร สนับสนุนการฝึกอบรม 
2. งานประกันสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิเกณฑ์คุณภาพ กองทุนสุขภาพชุมชน 
3. งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แผนงาน/ โครงการ
4. งานศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรม
5. การฝึกงาน การดูงาน งานกีฬา/สันทนาการ

p4

นางนิตยา แก่นจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

1. งานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานทำลายเอกสาร
2. งานการเงินและการบัญชี
3. ตรวจสอบและควบคุมภายใน ด้านการเงินการบัญชี
4. งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
5. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และจิตอาสา

p5

นายชาญณรงค์ ยะคะเสม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

1. งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อทั่วไป/วัคซีน
2. งานระบาดวิทยา
3. งานยาเสพติด 
4. งานอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
5. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ/ภัยพิบัติ
6. การจัดเวรยามสำนักงานสาธารณสุข และหน่วยบริการ
7. งานธุรการและสารบรรณ

p7

นางสุวิมล เจริญสิทธิชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

1. งานประกันสุขภาพ DHS (District Health System)
2. งานปฐมภูมิการประเมินห้องปฏิบัติการ การสอบเทียบ3. งานการเจ้าหน้าที่ งานควบคุมกำกับการลาทุกประเภท
4. งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
5. งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
6. หน่วยเคลื่อนที่

p6

นางสาวนิรัชษรา ทองหวาน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

1. งานประกันสังคม
2. งานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย
3. งานสุขภาพจิต
4. งานทันตสาธารณสุข
5. งานส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 
6. งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

p8

นางญาณินี วิเชียรวรรณ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

1. งานบริหารกำลังคน และงานการเจ้าหน้าที่
2. งานพัฒนาบุคลากรด้านบริการ
3. งานลาศึกษาต่อและฝึกอบรม 
4. ดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) 
5. งานพัฒนาบุคลากร /พัฒนาหน่วยบริการ 
6. งานบริการสาธารณสุขเฉพาะด้าน