เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับเขต 6 โดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

MV 

วิสัยทัศน์

          เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับเขต 6 โดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ความหมาย

หมายถึง เครือข่ายสุขภาพพนมสารคาม เป็น เครือข่ายบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่มีมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานและผลลัพธ์การให้บริการที่เป็นเลิศในระดับเขต 6 ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA / PCA
2. การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ และ คุณภาพและผลงานของหน่วยบริการปฐมภูมิ (QOF)
3. การดูแลผู้ป่วยโรคไตวาย
4. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วยโปรแกรมปิงปองจราจรชีวิต 7 สี
5. การบริหารจัดการงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
6. การมีส่วนร่วมของ อสม,
7. การส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของ ชมรมผู้สูงอายุ
8. การพัฒนาด้านการวิจัย นวัตกรรม และวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศพันธกิจ

1.ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค ทั้งเชิงรับในสถานบริการ และเชิงรุกนอกสถานบริการในชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพตามสิทธิ ประโยชน์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างครอบคลุม ทั่วถึง และเป็นธรรม (งาน PP)

2. ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง และประสานเชื่อมโยงบริการตามระบบส่งต่อ ตามคุณภาพมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐานสากล (งาน OP/IP)

3.บริหารจัดการระบบการให้บริการสุขภาพของเครือข่ายที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีความพึงพอใจและมีความสุข สามารถแก้ไขปัญหา สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ให้ลดน้อยลง (งาน Admin)

4.ประสานการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการ และดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนว ปรัชญาสุขภาพพอเพียง (งาน Network)


MV2