เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับเขต 6 โดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

แผนที่อำเภอ

 

ppso23


1. ที่ตั้งและขนาด

– ระยะทางจากอำเภอพนมสารคาม ถึง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 30 กิโลเมตร
– จำนวนพื้นที่ของอำเภอพนมสารคาม ประมาณ 572 ตารางกิโลเมตร

2. อาณาเขต

– ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
– ทิศใต้ ติดกับ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
– ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
– ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. ลักษณะภูมิประเทศ

อำเภอพนมสารคาม มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ราบสูงภูเขา มีภูเขาที่สำคัญ คือ เขาดงยาง อยู่ในตำบลหนองแหน แม่น้ำ มีคลองเพียงสายเดียวที่ไหลผ่านอำเภอ คือ คลองท่าลาด

4. ประวัติความเป็นมาอำเภอพนมสารคาม

อำเภอพนมสารคาม จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2437 เดิมเป็นหัวเมืองหนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า เมืองพนมสารคาม ซึ่งเป็นหัวเมืองร่วมยุคเดียวกับเมืองพนัสนิคมและเมืองสนามไชยเขตต์

5. การปกครอง

ส่วนภูมิภาค
อำเภอพนมสารคามแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 8 ตำบล 87 หมู่บ้าน ได้แก่
1.เกาะขนุน (Ko Khanun)                       15 หมู่บ้าน
2.บ้านซ่อง (Ban Song)                          14 หมู่บ้าน
3.พนมสารคาม (Phanom Sarakham)       3 หมู่บ้าน
4.เมืองเก่า (Mueang Kao)                        7 หมู่บ้าน
5.หนองยาว (Nong Yao)                         12 หมู่บ้าน
6.ท่าถ่าน (Tha Than)                               7 หมู่บ้าน
7.หนองแหน (Nong Nae)                       15 หมู่บ้าน
8.เขาหินซ้อน (Khao Hin Son)                14 หมู่บ้าน
ส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอพนมสารคามประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่
1.เทศบาลตำบลเกาะขนุน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเกาะขนุน
2.เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเขาหินซ้อน
3.เทศบาลตำบลพนมสารคาม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลพนมสารคาม
4.เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านซ่องทั้งตำบล
5.เทศบาลตำบลท่าถ่าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าถ่านทั้งตำบล
6.องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะขนุน (นอกเขตเทศบาลตำบลเกาะขนุน)
7.องค์การบริหารส่วนตำบลพนมสารคาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพนมสารคาม (นอกเขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม)
8.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองเก่าทั้งตำบล
9.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองยาวทั้งตำบล
10.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแหนทั้งตำบล
11.องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาหินซ้อน (นอกเขตเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน)

6.สถานบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพนมสารคาม (M2 ขนาด 120 เตียง)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 12 แห่ง ได้แก่
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยาว
2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่อง
3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงโพรง
4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแหน (PCC)
5.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน (PCC)
6.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยพลู
7.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า
8.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะขนุน
9.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า
10.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าถ่าน
11.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายกระจับ
12.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นนา (PCC)

7.สถานศึกษา

สถาบันอาชีวศึกษา
มีสถานศึกษา 2 แห่ง ได้แก่
1.วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
2.วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
มีสถานศึกษา 3 แห่ง ได้แก่
1.โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
2.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
3.โรงเรียนหนองแหนวิทยา
โรงเรียนประถมศึกษา
มีสถานศึกษา 44 แห่ง ได้แก่

ที่ ชื่อสถานศึกษา ขนาดโรงเรียน จัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ตำบล
1 วัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย) ขนาดกลาง อ.2 - ป.6 เกาะขนุน
2 บ้านแหลมตะคร้อ ขนาดกลาง อ.2 - ป.6 เกาะขนุน
3 วัดหนองเสือ ขนาดกลาง อ.2 - ม.3 เกาะขนุน
4 วัดชายเคืองวนาราม ขนาดเล็ก อ.2 - ป.6 เกาะขนุน
5 บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) ขนาดกลาง อ.2 - ป.6 เกาะขนุน
6 วัดนาน้อย ขนาดเล็ก อ.2 - ป.6 เกาะขนุน
7 บ้านไร่ดอน ขนาดเล็ก อ.2 - ป.6 เกาะขนุน
8 วัดดอนขี้เหล็ก ขนาดเล็ก อ.2 - ป.6 เกาะขนุน
9 พนมอิทธิศึกษา (เอกชน) ขนาดกลาง อ.1 - ป.6 เกาะขนุน
10 ธีราวิทยา (เอกชน) ขนาดกลาง อ.1 - ป.6 เกาะขนุน
11 บ้านชำขวาง ขนาดเล็ก อ.2 - ป.6 เขาหินซ้อน
12 บ้านปรือวาย ขนาดกลาง อ.2 - ป.6 เขาหินซ้อน
13 บ้านม่วงโพรง ขนาดเล็ก อ.1 - ป.6 เขาหินซ้อน
14 วัดแหลมเขาจันทร์ ขนาดเล็ก อ.1 - ป.6 เขาหินซ้อน
15 บ้านห้วยหิน ขนาดเล็ก อ.1 - ป.6 เขาหินซ้อน
16 บ้านหนองกลางดง ขนาดกลาง อ.2 - ป.6 เขาหินซ้อน
17 บ้านหนองเหียง ขนาดเล็ก อ.2 - ป.6 เขาหินซ้อน
18 สว่างศรัทธาธรรมสถาน ขนาดเล็ก อ.1 - ป.6 เขาหินซ้อน
19 วัดลำมหาชัย ขนาดกลาง อ.2 - ป.6 เขาหินซ้อน
20 วัดหนองปรือ ขนาดเล็ก อ.2 - ป.6 เขาหินซ้อน
21 บ้านหนองแสง ขนาดเล็ก อ.2 - ป.6 เขาหินซ้อน
22 วัดโคกหัวข้าว ขนาดกลาง อ.2 - ป.6 ท่าถ่าน
23 วัดดอนทอง ขนาดกลาง อ.2 - ป.6 ท่าถ่าน
24 วัดท่าลาดเหนือ ขนาดเล็ก อ.2 - ป.6 ท่าถ่าน
25 วัดหนองเค็ด ขนาดกลาง อ.2 - ป.6 ท่าถ่าน
26 วัดธารพูด ขนาดกลาง อ.2 - ป.6 บ้านซ่อง
27 วัดหัวกระสังข์ ขนาดกลาง อ.2 - ม.3 บ้านซ่อง
28 บ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) ขนาดกลาง อ.2 - ป.6 บ้านซ่อง
29 บ้านหนองสองห้อง ขนาดเล็ก อ.2 - ป.6 บ้านซ่อง
30 บ้านเขาหินซ้อน ขนาดใหญ่ อ.2 - ม.3 เขาหินซ้อน
31 ไพบูลย์ประชานุกูล ขนาดกลาง อ.2 - ป.6 เมืองเก่า
32 วัดท่าเกวียน ขนาดใหญ่พิเศษ อ.2 - ป.6 พนมสารคาม
33 จุฑาทิพย์ (เอกชน) ขนาดกลาง อ.1 - ป.6 พนมสารคาม
34 วัดนาเหล่าบก ขนาดใหญ่ อ.2 - ม.3 หนองยาว
35 วัดแหลมไผ่ศรี ขนาดเล็ก อ.2 - ป.6 หนองยาว
36 วัดต้นตาล ขนาดกลาง อ.1 - ม.3 หนองยาว
37 วัดหนองปาตอง ขนาดกลาง อ.2 - ป.6 หนองยาว
38 วัดบึงกระจับ ขนาดกลาง อ.2 - ป.6 หนองแหน
39 วัดสระสองตอน ขนาดเล็ก อ.2 - ป.6 หนองแหน
40 สุวรรณคีรี ขนาดกลาง อ.1 - ป.6 หนองแหน
41 วัดหนองแหน ขนาดกลาง อ.1 - ป.6 หนองแหน
42 วัดดงยาง ขนาดกลาง อ.2 - ป.6 หนองแหน
43 วัดหนองบัว ขนาดเล็ก อ.2 - ป.6 หนองแหน
44 วัดบ้านซ่อง ขนาดกลาง อ.2 - ป.6 บ้านซ่อง

 ที่มา : ข้อมูลประถมศึกษา จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2