เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับเขต 6 โดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

รู้จัก สสอ.

SSor

ประวัติสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม

          สำนักงานได้รับงบประมาณก่อสร้างในปี  พ.ศ. 2511  บนพื้นที่ของราชพัสดุ จำนวน 7 ไร่ 2 งาน ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดดำเนินการเป็น “ ศูนย์การแพทย์และอนามัยชนบท ” ในปี พ.ศ. 2512  โดยมีนายแพทย์กมล เสธยานนท์ เป็นผู้อำนวยการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้มีการยกระดับศูนย์การแพทย์และอนามัยชนบท เป็นโรงพยาบาลพนมสารคาม และได้มีการก่อสร้างในสถานที่แห่งใหม่ ในตำบลท่าถ่าน จึงได้ยก อาคารศูนย์การแพทย์และอนามัยชนบท เป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม ในสมัยนายอำเภอทิวา พูลสมบัติ และมีนายโกเมศ ตัณทิกุล เป็นสาธารณสุขอำเภอคนแรก ปัจจุบันมีนายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ เป็นสาธารณสุขอำเภอ

Home2


โครงสร้างเครือข่ายพัฒนาสุขภาพอำเภอพนมสารคาม

          อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มดำเนินงานตามโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นการดำเนินงานในระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 และจัดตั้งระบบเครือข่ายพัฒนาสุขภาพตามโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีโรงพยาบาลพนมสารคามเป็นสถานพยาบาลหลัก (Main Contractor) และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่ายจำนวน 12 แห่ง พร้อมทั้งจัดตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่ายตามสภาพภูมิศาสตร์ และจำนวนประชากรในความรับผิดชอบเป็น 5 เครือข่าย รายละเอียดดังแผนภูมิ


แผนภูมิแสดง   โครงสร้างองค์กรตามโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เครือข่ายอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

Untitle91d