เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับเขต 6 โดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

รายงานผลการปฏิบัติงาน การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รอบ 6 เดือน

EB22.2results 001
EB22.2results 002
download blue