เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับเขต 6 โดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ สสอ.พนมสารคาม

EB8 2.2share the work 001
อ่านทั้งหมด
download blue