เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับเขต 6 โดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 61 รอบ 6 เดือน

EB8 4.1Report Complaints 001EB8 4.1Report Complaints 002EB8 4.1Report Complaints 003
download blue