เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับเขต 6 โดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

หนังสือสั่งการ การใช้คู่มือโรคพิษสุนัขบ้าแและแนวทางการค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า

EB3 2.1
download blue